UM OKKUR

Ánægður viðskiptavinur er góður viðskiptavinur.

FYRIRTÆKIÐ

Hýsi-Merkúr hf er í eigu tveggja hluthafa.  40% tilheyra hjónunum  Þresti Lýðssyni og Klöru Sigurðardóttur en 60%  þýska fyrirtækinu Rüko GmbH Baumaschinen.  Rüko er að hluta til í eigu Elínar Eggertsdóttur, verkfræðings.

Fyrirtækið skiptist í tvær deildir; Hýsi og Merkúr:

Byggingarvörudeildin Hýsi sérhæfir sig aðallega í stálgrindarhúsum.  Boðið er upp á fullkláraðar, forsmíðaðar byggingar sem og tilsniðna einstaka hluti eins og stálvirki, límtré, klæðningar, bílskúrs- og iðnaðarhurðir og glugga.  Þar að auki flytur Hýsi inn girðingar og gróðurhús.

Véla og tækjadeildin Merkúr er umboðs- og þjónustuaðili Liebherr krana og vinnuvéla á Íslandi.  Jafnframt selur deildin og þjónustar Putzmeister múr- og steypudælur, Weber þjöppunarbúnað og áföst tæki og tól frá ýmsum framleiðendum.  Merkúr býður upp á úrval af notuðum vinnuvélum, jafnt til sölu og útleigu.

 

 

Nánari upplýsingar um véla- og tækjadeildina má sjá á heimasíðu Merkúr: www.merkur.is.

Félagið Hýsi-Merkúr hf byggir á mikilli reynslu.  Flestir starfsmenn þess hafa árum saman starfað við innflutning, sölu og ráðgjöf á þessum krefjandi en jafnframt mjög svo spennandi markaði.

Lögð er áhersla á gagnkvæmt traust og virðingu og að þjóna okkar viðskiptavinum í hvívetna.

Rüko Iceland ehf, dótturfyrirtæki Rüko GmbH Baumaschinen, hefur reist nýjar höfuðstöðvar undir starfsemi Hýsi-Merkúr. Nýju höfuðstöðvar okkar eru að Lambhagavegi 6 í Reykjavík, við hlið Bauhaus.

Okkar mottó er einfalt. Ánægður viðskiptavinur er góður viðskiptavinur.

Hýsi-Merkúr
Lambhagavegur 6
113 Reykjavík
Ísland

 

ÞJÓNUSTA

Byggingadeild Hýsi – merkúr hf. er til húsa í höfuðstöðvum félagsins að Lambhagavegi 6, 113 Reykjavík. Þar eru sölumenn og tæknimenn til taks, skrafs og ráðagerðar fyrir viðskiptavini sem hafa í hyggju að ráðast í húsbyggingar og finna viðeigandi byggingarlausnir sem henta hverjum og einum.

Sölumenn veita einnig aðstoð við að finna ýmsar lausnir fyrir viðskiptavini okkar, svo sem burðarvirki, klæðningar, deililausnir, aðgangsstýringar, öryggismál, eldvarnir og annað sem fellur til.

Í þeim tilfellum þegar ekki liggja fyrir teikningar getur Hýsi gefið verðáætlun í viðkomandi byggingu á grundvelli lýsingar frá viðskiptavinum. Þegar forsendur og teikningar liggja fyrir er áætlunin uppfærð og notuð sem grundvöllur fyrir verðtilboði og verksamningu.

 

 

Hýsi veitir ráðgjöf við val á:

 • Burðarkerfi fyrir húsbygginar
 • Uppbyggingu þaks
 • Uppbyggingu útveggja
 • Útfærslum á kæli- og frystiklefum
 • Uppbyggingu og hönnun vinnubúða

Hýsi gerir tilboð í:

 • Efnispakka samkvæmt hönnunargögnum og magntöku viðskiptavina
 • Efnispakka fyrir stálgrindarhús með yleiningum samkvæmt teikningum viðskiptavina
 • Efnispakka fyrir byggingarlausnir úr vöruskrá Hýsi samkvæmt magntöku eða teikningum viðskiptavina

Hýsi sér um hönnun og teikningar

 • Aðaluppdrættir fyrir mannvirki sem keypt er af Hýsi
 • Sérteikningar af byggingarlausnum keyptum af Hýsi
 • Burðarþolsteikningar og framleiðsluteikningar fyrir stálgrindarhús frá Hýsi
 • Teikningar fyrir uppsetningur og samsetningu á yleiningum frá Hýsi
 • Sökkulteikningar fyrir stálgrindar- og bogahús frá Hýsi

STARFSMENN

Agnes Þrastardóttir
Skrifstofa
Sími: 534 6050
GSM sími: 8666778
Netfang: agnes@hysi.is
Berglind Þrastardóttir
Skrifstofa
Sími: 534 6050
GSM sími: 6606047
Netfang: bebby@hysi.is
Birgir Þór Kristinsson
Þjónustudeild
Sími: 5346050
GSM sími:6606037
Netfang:biggi@merkur.is
Birgir Sveinsson
Vörustjóri
Sími: 534 6050
GSM sími: 660 6050
Netfang: birgir@merkur.is
Elvar Ingólfsson
Sölumaður véla-og tækjadeildar
Sími: 5346050
GSM sími: 6606059
Netfang: elvar@merkur.is
Guðmundur Gunnlaugsson
Þjónustufulltrúi Norðurlands
Sími: 5346050
GSM sími: 6606035
Netfang: gummi@merkur.is
Hörður Þór Einarsson
Þjónustudeild
Sími: 5346050
GSM sími:6606057
Netfang:hordur@merkur.is
Jón Alfreðsson
Þjónustudeild
Sími: 5346050
GSM sími: 6606034
Netfang: jonal@merkur.is
Jón Barði Tryggvason
Þjónustudeild
Sími: 534 6050
GSM sími: 6606058
Netfang: jon@merkur.is
Klara Sigurðardóttir
Fjármál og bókhald
Sími: 534 6050
GSM sími: 660 6046
Netfang: klara@hysi.is
Kristófer S Snæbjörnsson
Sölustjóri
Sími: 534 6050
GSM sími: 660 6051
Netfang: kristofer@merkur.is
Magnús Baldursson
Verkstæðisformaður
Sími: 534 6050
GSM sími: 660 6055
Netfang: magnus@merkur.is
Ragnar Kjaran Elísson
Þjónustudeild
Sími: 5346050
GSM sími: 6606056
Netfang: ragnar@merkur.is
Sveinn Halldór Skúlason
Þjónusta og sala byggingadeild
Sími: 5346050
GSM sími: 6606041
Netfang: sveinn@hysi.is
Valgeir Þorsteinsson
Þjónusta og sala byggingadeild
Sími: 5346050
GSM sími: 6606043
Netfang: valgeir@hysi.is
Vilhjálmur Magnússon
Þjónustudeild
Sími: 534 6050
GSM sími: 660 6053
Netfang: vilhjalmur@merkur.is
Þorsteinn Marel – „Steini Tótu“
Þjónusta véla- og tækjadeildar
Sími: 534 6050
GSM sími: 660 6054
Netfang: steinitotu@merkur.is
Þröstur Lýðsson
Framkvæmdastjórn
Sími: 534 6050
GSM sími: 660 6045
Netfang: throstur@hysi.is
Örvar Már Michelsen
Þjónustueild
Sími: 5346050
GSM sími: 6606032
Netfang: orvar@merkur.is

ÁBYRGÐARSKILMÁLAR

GALLAR, FYRIRVARAR OG TAKMÖRKUN ÁBYRGÐAR

1.1 Virki hið selda ekki sem skildi skal kaupandi tilkynna Hýsi – Merkúr hf., hér eftir nefndur seljandi, það þegar í stað.  Jafnframt skal kaupandi gera nauðsynlegar varúðarrráðstafanir í því skyni að lágmarka tjón.

1.2 Framleiðandi hins selda og seljandi skuldbinda sig til að lagfæra allra galla sem koma í ljós innan tólf mánaða frá afhendingu án endurgjalds, nema um annað sé samið eða kveði á  skv. íslenskum lögum um lausafjárkaup.  Þessar skuldbindingar falla niður ef:

{Kaupandi hefur sjálfur lagfært hið selda án undangengins skriflegs samþykkis framleiðanda.

{Gallinn stafar af því að notkun kaupanda á hinu selda er ekki í samræmi við venjubundna notkun og/eða lýsingarkröfur framleiðanda eða ef búnaður sem ekki stafar frá seljanda hefur verið tengdur við hið selda.

{Viðgerðir og viðhald hins selda hefur verið innt af hendi af öðrum en framleiðanda eða fulltrúa hans.  Þetta ákvæði gildir ekki ef framleiðandi eða fulltrúi hans hefur heimilað viðgerðina.

{Gallinn stafar af ástæðum, sem varða kaupanda eða þriðja aðili sem kaupandi  ber ábyrgð á.

2.0 Framleiðandi hins selda, eða fulltrúi hans, mun eins fljótt og við verður komið bæta úr þeim göllum, sem greindir hafa verið hér að framan. Úrbætur geta  verið í því formi að lagfæra gallann eða láta í té nýjan hlut ef ekki tekst að laga gallann.

3.0 Framleiðandi eða fulltrúi hans ber ekki ábyrgð á tjóni sem kaupandi verður fyrir vegna þess tíma sem viðgerðin eða útvegun nýs hlutar tekur t.a.m. v. missis hagnaðar.

4.0 Galli sem seljandi eða framleiðandi ber ábyrgð á og veldur því að hið selda verði ekki tekið í notkun að hluta eða öllu leiti veitir kaupanda rétt á tiltölulegum afslætti eða heimilar honum riftun á samningnum ef vanefndirnar eru verulegar. Kröfur í þessum efnum skal kaupandi setja fram innan árs frá því að uppvíst varð um gallann.  Réttur kaupanda skv. þessari grein er einnig háður því að hann hafi tilkynnt seljanda f.h. framleiðanda skriflega um gallann og seljandi/framleiðandi ekki bætt úr gallanum innan þess tíma er eðlilegt má telja frá þeim tíma

5.0 Gallar, sem framleiðandi er ekki skuldbundinn til að leysa úr og fram koma í grein 1.2 getur seljandi/framleiðandi hins selda leyst úr eftir nánara samkomulagi og gildandi töxtum fyrir þjónustu.

6.0 Skaðabótaábyrgð aðila þessa samnings er háð því að þeir hafi sýnt af sér verulegt aðgæsluleysi eða gróf mistök.

7.0 Skaðabótaábyrgð aðila samningsins takmarkast einnig við kr. 500.000,00.  Miðað er við sameiginlega fjárhæð skaðabótakrafna ef þær verða fleiri en ein.  Skaðabótaábyrgð samningsaðila nær ekki til afleidds tjóns s.s. rekstrartaps, glataðs ágóða eða sparnaðar, tapaðra gagna eða annars óbeins tjóns eða krafna þriðju aðila á hendur samningsaðilum.

8.0 Seljandi er ekki skaðabótaskyldur gagnvart hindrun sem er þess eðlis að ekki sé hægt með sanngirni að ætlast til þess að seljandi hafi haft hana í huga við samningsgerð. “Um kaup neytanda fer eftir ákvæðum neytendakaupalaga nr. 48/2003 en um kaup annarra aðila gilda ákvæði lausafjárkaupalaga nr. 50/2000. Frestur til að bera fyrir sig galla á vörum seljanda er 2 ár þegar um neytendakaup er að ræða en 1 ár þegar um lausafjárkaup er að ræða.”

9.0 Skaðabótakröfur skulu settar fram innan eins árs frá tjónsatburði.  Að öðrum kosti falla þær niður.

10.0 Komi upp ágreiningur milli seljanda og kaupanda og náist ekki samkomulag skal reka málið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur

11.0  “Allar vörur eru eign seljanda þar til þær eru að fullu greiddar og til þess tíma er kaupanda óheimilt að veðsetja þær eða selja.”

Vörur sem tilgreindar eru á reikningi eru eign seljanda þar til að þær eru greiddar að fullu sbr. lög um samningsveð nr. 75/1997. Kaupanda er því óheimilt að veðsetja vörurnar eða selja þar til þær eru að fullu greiddar.“ “Kaupandi skal greiða kostnað af innheimtu hverrar greiðslu samkvæmt [kaup/sölu/leigu]samningi í samræmi við gjaldskrá [t.d banka]”